ABR

Op een werf loopt er heel wat volk rond: aannemers, onderaannemers, architect, … en uiteraard ook u als bouwheer. Iedereen kan door één kleine onvoorzichtigheid schade veroorzaken. Dit kan op de werf zelf maar ook aan derden (zoals de buren). Zelfs slechte weersomstandigheden kunnen een aanleiding zijn voor schade op de werf. Hiertegen kunt u zich beschermen met de verzekering Alle bouwplaatsrisico’s (ABR).

Het is immers niet altijd even duidelijk wat de exacte oorzaak is of wie er verantwoordelijk is. Met een ABR-verzekering voorkomt u dat uw werf wordt stilgelegd tijdens vaak lange, juridische discussies tussen aannemers, onderaannemers, architecten en anderen om uit te zoeken wie aansprakelijk is voor de fout. Een ABR vergoedt immers altijd en overal de schade. Wie er ook in fout is of zelfs als er helemaal niemand in fout is!

Dankzij de ABR-verzekering ondervindt u dus geen directe financiële gevolgen van de schade.

Uw investering is goed beschermd. Een hele geruststelling!

WAT BIEDT DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATSRISICO’S VOOR U?

Welke bouwwerken kunt u verzekeren?

U kunt zich verzekeren voor de bouw of renovatie van:

 • woningen;
 • appartementen;
 • kantoorgebouwen.

Wie is verzekerd?

Iedereen die bij de bouwwerf betrokken is voor zijn eigen activiteiten:

 • bouwheer
 • architect, ingenieurs, studiebureau
 • hoofdaannemers en onderaannemers
 • veiligheidscoördinatoren

Als iemand van deze partijen een schadegeval veroorzaakt, zal de schade dus niet bij hem teruggevorderd worden!
De lijst van verzekerden is opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

Wat is verzekerd?

Uw contract bestaat uit verschillende onderdelen, secties genaamd. U kunt zelf uw contract samenstellen met de verschillende secties.

Sectie 1: materiële schade aan het bouwwerk zelf (beschadiging en verlies van materiële zaken)

Verzekerbare goederen:

 1. De definitief op te richten goederen:
  • De bouwwerken, inclusief erin te verwerken bouwmaterialen
  • De uitrustingen: machines, installaties, toestellen
 1. De aanvullende goederen
  • De voorlopige bouwwerken: tijdelijke brug, steun, …
  • Het bestaande goed: constructies die er al stonden (eigendom van de bouwheer)
  • De werfkeet (tijdelijke huisjes op de werf voor de werklui: mobiel of deel van het gebouw)
  • Werftoestellen: bouwlift, bouwkraan, …
  • Materieel en werfuitrusting: sanitair, verlichting, …

Voorbeelden:

  • Schade als gevolg van overmacht (onweer, overstroming, storm…)
  • Schade als gevolg van brand en ontploffing
  • Diefstal of vandalisme
  • Schade door foutief gedeelte (schade door reken- of conceptiefout of een gebrek in het materiaal) en afbraak- en opruimingskosten (als u kiest voor deze uitbreidingen).

U hebt de mogelijkheid om het contract uit te breiden om ook het bestaande goed te verzekeren.

Principe:

  • U duidt zelf aan welke van deze goederen u wilt verzekeren. U stelt dus uw polis à la carte samen!
  • Alle materiële schade aan de gekozen goederen is verzekerd, behalve de aangeduide uitsluitingen.

Sectie 2: aansprakelijkheidsverzekering (schade aan derden als gevolg van de werken)*

Dit deel waarborgt het herstel van de schade aan derden ten gevolge van de verzekerde werken, zoals beschadiging van constructies die eigendom zijn van derden, lichamelijke letsels, …

Voorbeelden:

 • Huis van de buren verzakt wanneer aannemer funderingen uitgraaft
 • Een kraan valt om en beschadigt de woning van de buurman

U kunt ook uw contract uitbreiden met een dekking tegen schade ten gevolge van trillingen of de verlaging van de grondwaterstand.

Sectie 3: de optionele waarborg Tienjarige aansprakelijkheid kunt u toevoegen als dit nodig is

Elke aannemer die werkzaamheden uitvoert op een werf van een woning in België, waarvoor een bouwvergunning is afgeleverd na 1 juli 2018, is verplicht om een verzekering Tienjarige aansprakelijkheid te onderschrijven als hij werken uitvoert die verbonden zijn aan de gesloten ruwbouw van de woning. Deze waarborg dekt zijn aansprakelijkheid in geval van ernstige gebreken die de stabiliteit van de woning bedreigen en dit gedurende 10 jaar na aanvaarding van de werken.

Maar ook u als bouwheer kunt deze waarborg onderschrijven. Zo bent u zeker dat uw werf verzekerd is conform de wet. De polis dekt dan alle dienstverleners die aanwezig zijn op uw werf.