BA-uitbating

Ondernemen brengt risico’s met zich mee. Een kleine fout of onvoorzichtigheid kan verregaande gevolgen hebben. De verzekering BA-uitbating dekt de schade die je aan derden toebrengt. De BA-uitbating kan je een beetje vergelijken als een familiale verzekering voor jouw onderneming.

Is alle schade verzekerd?

De verzekering BA-uitbating dekt alleen schade die het gevolg is van een extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid. Schade als gevolg van een inbreuk op een contract is dus niet verzekerd.

Voorbeeld: een werknemer is een product aan het inladen in de auto van een klant. De werknemer merkt niet op dat het product uitsteekt en wanneer hij de koffer wilt toedoen raakt het ingelade product de achteruit van de klant zijn auto waardoor deze springt.

Natuurlijk zijn opzet, fraude of bepaalde zware fouten niet verzekerd.

Verzekerde activiteit

Bij een aansprakelijkheidsverzekering is het enorm belangrijk om het te verzekeren risico zeer gedetailleerd te omschrijven. De verzekeraar bepaalt onder andere de premie en voorwaarden op basis van de gemelde activiteit(en). Ga je plots een andere activiteit uitoefenen? Meldt dit dan zo snel mogelijk.

Voorbeeld: een schilder die ook een aantal keren per jaar dakwerken uitvoert moet beide activiteiten doorgeven. Wanneer er enkel in de polis BA-uitbating als activiteit schilderen is opgenomen, kan het zijn dat een verzekeraar zijn tussenkomst weigert als er schade is veroorzaakt tijdens dakwerken.

Wat bepaalt de premie?

De premie van een verzekering BA-uitbating hangt af van een aantal zaken. Zoals hierboven reeds aangehaald heeft de activiteit een grote impact op de premie. Daarnaast zal een verzekeraar ook rekening houden met het aantal personen dat verzekerd moet worden. Hoe meer personen er verzekerd zijn, hoe groter de kans op een schadegeval. Verder vraagt een verzekeraar ook steeds naar jouw schadeverleden. Iemand die steeds goed heeft opgelet zal een gunstigere premie krijgen dan iemand die regelmatig schade veroorzaakt.

BA-na levering

Vaak kom je op een verzekering BA-uitbating ook een dekking BA-na levering tegen. De afdeling BA-na levering dekt de schade aan derden door producten na levering of werken na hun uitvoering.
Het gebrekkig product dat de schade veroorzaakt is nooit verzekerd.
Voorbeeld: bij het plaatsen van een dakraam plaatst u een defect dakraam. Wanneer het regent komt het water door de raam en veroorzaakt waterschade. De waterschade is verzekerd maar het defecte raam niet.

Toevertrouwde goederen

Afhankelijk van het beroep is het belangrijk om steeds voldoende aandacht te schenken aan de verzekerde bedragen voor de toevertrouwde goederen. Dit zijn goederen waaraan of waarmee je werkt.

Voorbeeld: als garagist verplaats je de auto waar je net aan gewerkt hebt. Bij het verplaatsen rij je tegen de auto van een andere klant.

Weet je niet zeker of je huidige verzekering BA-uitbating voldoende is? Of ben je benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Mensen adviseren of intellectuele diensten aanbieden brengt risico’s met zich mee. Je kunt zo voorzichtig mogelijk zijn maar een verkeerd advies of een rekeningfout is zo gebeurd. Het gevolg hiervan kan zijn dat jouw klant schade lijdt en je hiervoor aansprakelijk stelt. Dit risico dek je af met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat is verzekerd?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade aan derden die het gevolg is van een beroepsfout. Zo’n beroepsfout kan je zien als een vergissing of een nalatigheid. Enkele voorbeelden ter verduidelijking:

  • Een consultant verleent een fout advies aan zijn klant met een faillissement als gevolg.
  • Een arts maakt een fout tijdens een behandeling met verlamming van de patiënt als gevolg.
  • Een architect maakt een rekenfout waardoor het gebouw niet voldoende stevig is en instort.

Wie moet zich verzekeren?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is belangrijk voor intellectuele beroepen. Denk hierbij aan een notaris, arts, advocaat, consultant, architect, apotheker… Voor bepaalde beroepen is er zelfs een wettelijke verplichting voor het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Zelfs al is er geen wettelijke verplichting, toch dek je dit risico best af. De claims op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gaan vaak over aanzienlijke bedragen.

Wat kost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De premie hangt af van verschillende factoren. Zo zal een verzekeraar rekening houden met het type activiteit dat je uitoefent. Is dit een activiteit met een hoog risico of laag risico? Verder gaat een verzekeraar rekening houden met het aantal personen die verzekerd moeten worden. Is de verzekering voor jezelf? Of heb je 10 werknemers in dienst die ook verzekerd moeten zijn? Uiteindelijk speelt ook het verzekerde bedrag een rol. Is een dekking van € 250.000 voldoende? Of is een dekking van € 1.500.000 aangewezen?

Bedrijfsschadeverzekering

Vrijwel iedere onderneming heeft een brandverzekering. De bedrijfsschadeverzekering daarentegen is veel minder gekend. Toch is het net door het ontbreken van een bedrijfsschadeverzekering dat ondernemingen na een schadegeval failliet gaan. Een bedrijfsschadeverzekering is de levensverzekering van jouw onderneming.

Waarom een bedrijfsschadeverzekering afsluiten?

Ieder bedrijf heeft een aantal vaste lasten. Denk hierbij aan huurgelden, kredietaflossing, verzekeringen, communicatiekosten, belasting… Wanneer er zich een schadegeval voordoet kan het zijn dat een bedrijf een aantal maanden stil ligt. Er komt dan geen geld binnen terwijl de vaste lasten gewoon verderlopen. Met een bedrijfsschadeverzekering dek je dit risico af.
Voorbeeld: Bij een industriële bakkerij brandt een oven uit. Deze brandt veroorzaakt bijkomende schade waardoor de volledige productie stilligt. Het herstel van het productproces duurt 4 maanden. Tijdens deze 4 maanden is er geen productie terwijl de vaste lasten doorlopen.

Wat is verzekerd?

Een bedrijfsschadeverzekering verzekert de variabele en semi-variabele kosten van een onderneming gedurende een bepaalde periode na een gedekt schadegeval.
De periode van tussenkomst kan je zelf bepalen bij de onderschrijving van de verzekering. Neem een voldoende ruime periode. Als de verzekerde periode te kort is, draait het schadegeval mogelijk toch nog uit op een faillissement.
Het is belangrijk om steeds goed de voorwaarden door te nemen om na te gaan welke schadegevallen gedekt zijn. Standaard omvatten de meeste bedrijfsschadeverzekeringen een dekking voor brand, ontploffing, bliksem en aanraking met luchtvaartuigen. Afhankelijk van jouw activiteit kan het nuttig zijn om een aantal uitbreidingen op te nemen binnen de polis zoals natuurrampen, storm en hagel, waterschade… Een goede bedrijfsschadeverzekering is maatwerk.

Wanneer een bedrijfsschadeverzekering afsluiten?

Niet ieder bedrijf heeft belang bij een bedrijfsschadeverzekering. Je kunt best een risicoanalyse maken van je bedrijf. Hierin ga je na of er bepaalde oorzaken zijn die er voor kunnen zorgen dat jouw bedrijf zijn activiteit niet meer kan uitoefenen. Als je eenmaal een aantal oorzaken hebt gevonden, kan je gaan uitwerken hoe lang het duurt om jouw bedrijf terug operationeel te krijgen per gevonden oorzaak.
Voor een consultant is een bedrijfsschadeverzekering minder belangrijk. Doorgaans kan deze van thuis werken en is een laptop vaak al voldoende om zijn activiteiten verder te zetten. Een restaurant heeft al meer belang om dit risico af te dekken. Een keukenbrand kan er voor zorgen dat het restaurant moet worden gesloten tot de keuken weer operationeel is.

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Vraag nu vrijblijvend een gesprek aan.