Pensioen

Is het wettelijk pensioen uw enige bron van inkomsten als u met pensioen gaat? Dan wordt het niet vanzelfsprekend om uw huidige levensstandaard te behouden. Begin daarom vandaag nog met pensioensparen en geniet meteen van een belastingvermindering.

Hoe werkt pensioensparen?

U kunt in 2022 jaarlijks maximaal 990 of 1 270 euro sparen. Kiest u voor 990 euro, dan krijgt u een belastingvoordeel van 30% en krijgt 297 euro terug. Wie kiest voor 1 270 euro, heeft een voordeel van 25% en krijgt 317,5 euro terug van de fiscus.

Rentevoet

Bij de meeste maatschappijen kunt u enerzijds kiezen voor 100% zekerheid door volledig te sparen in een tak 21-levensverzekering. Op uw premies krijgt u een gewaarborgde rentevoet van 0,35%  of 0% (deze gewaarborgde intrestvoeten zijn van toepassing voor contracten afgesloten vanaf 03/04/2022) Voor toekomstige stortingen kan de rentevoet wijzigen tijdens de looptijd van het contract.

Anderzijds kunt u kiezen om uw premies onder te brengen in een tak 23-levensverzekering, waarbij belegd wordt in een Fonds. Uw rendement is dan mogelijk hoger dan bij een tak 21-levensverzekering. De prestaties van het fonds zijn echter afhankelijk van de beurs en kunnen ook lager of negatief zijn. Spaart u over lange termijn, dan wordt het risico op verlies beperkt. Meer info over onze fondsen.

U kunt ook kiezen voor een combinatie van beide: een belegging in zowel tak 21 als tak 23.

Winstdeelname

Bovenop de gewaarborgde rentevoet kunt u voor het tak 21-gedeelte van uw contract eventueel een jaarlijkse, belastingvrije winstdeelname ontvangen. U kunt deze winstdeelname verder beleggen in een beleggingsfonds of samen met uw pensioenpremies verder laten aangroeien.

Looptijd

Een contract pensioensparen loopt minimaal 10 jaar. Om een contract af te sluiten, moet u minstens 18 jaar oud zijn en jonger dan 65 jaar.

Welk belastingsvoordeel ontvangt u via pensioensparen?

De fiscus beloont uw spaarinspanningen met een behoorlijk belastingvoordeel:

 • De fiscus betaalt u 30% of 25% terug, verhoogd met gemeentetaks, via een belastingvermindering bij uw jaarlijkse afrekening.
 • Op uw zestigste betaalt u slechts 8% taks op uw gespaarde kapitaal. Alle stortingen die u na uw zestigste verjaardag doet, blijven fiscale voordelen opleveren, maar u betaalt er geen eindbelasting meer op.
 • U betaalt geen taksen op de premies die u stort.

U kunt ook voor uw 60ste verjaardag uw spaargeld al opvragen, maar betaalt dan extra uitstapkosten. Bovendien wordt het kapitaal dan belast aan 33% (verhoogd met de gemeentebelasting), in plaats van aan het gunstige tarief van 8%.

De wetgever kan het fiscale voordeel en de eindbelasting in de toekomst aanpassen.

Wat zijn de aanvullende waarborgen bij pensioensparen?

U kunt uw pensioenspaarplan uitbreiden met twee extra waarborgen.

Kapitaal overlijden

Wenst u uw familie te beschermen? Kies dan voor een kapitaal overlijden en zorg voor financiële zekerheid wanneer u er niet meer bent.

Bijvoorbeeld: U verzekert een kapitaal overlijden van 25 000 euro. Dan krijgen uw nabestaanden dat bedrag als u overlijdt. Hebt u in tussentijd al een hogere reserve opgebouwd? Dan krijgen ze dat hogere bedrag.

Arbeidsongeschiktheid

Van d’helsen Verzekeringen biedt twee formules aan bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. U kunt beide formules combineren in uw pensioenspaarplan.

 1. De maatschappij betaalt de premie van uw pensioenspaarplan verder zolang u arbeidsongeschikt bent. Uw pensioenkapitaal blijft dus verzekerd.
 2. De maatschappij betaalt een rente uit gedurende de periode dat u niet kunt werken.

Opgelet: als u ervoor kiest om uw pensioenpremie voor 100% in een Fonds (tak 23) te storten, is het niet mogelijk om uw contract uit te breiden met de aanvullende waarborg Arbeidsongeschiktheid. U kunt deze waarborg dan wel afsluiten via een aparte polis.

Welk kosten zijn gebonden aan pensioensparen?

Op uw pensioenspaarcontract zijn instapkosten en beheerskosten van toepassing. Een volledig overzicht vindt u in de financiële infofiche pensioensparen of langetermijnsparen.

De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. De dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht. Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.

Instapkost

 • 2 of 7% op elke premiestorting.

Beheerskost

 • Tak 21:
  • 0,20% per jaar op de reserve opgebouwd met een rendement gelijk aan 0,45%.
  • 0,10% per jaar op de reserve opgebouwd met een rendement gelijk aan 0%.
   De maatschappij kan deze jaarlijkse beheerskost wijzigen overeenkomstig de geldende wetgeving en de contractuele bepalingen. Deze kost is van toepassing op contracten afgesloten vanaf 03/04/2022
 • Tak 23: beheerskost variërend van 0,25% tot 1,25% afhankelijk van het gekozen fonds. De beheerskost per fonds vindt u in het beheersreglement.

Uistapkost

 • Geen uitstapkosten op de voorziene einddatum.
 • 5% met een minimum van € 136,56 (geindexeerd bedrag). Deze vergoeding neemt de laatste 5 jaar telkens af met 1% per jaar.
 • Er is geen uitstapkost indien de opname gebeurt na de wettelijke pensioenleeftijd en op voorwaarde dat het contract al minstens 10 jaar loopt. Een gedeeltelijke opname is op dat ogenblik mogelijk voor zover er minimaal 5.000 EUR wordt opgevraagd en het restsaldo van de polis minimaal 5.000 EUR bedraagt.

Overdrachtskosten

Overstapkost tussen tak23-fondsen of van tak23 naar tak21

 • De eerste overstap per kalenderjaar is gratis, daarna 0,5 % van de overgedragen reserve.

Overstapkost van tak 21 naar tak23

 • Een vergoeding van 5% van de overgedragen reserve. Deze vergoeding neemt de laatste 5 jaar telkens af met 1% per jaar. Opmerking: Bij een contract met aanvullende waarborgen, dient er steeds minimum 20% van de totale reserve in het tak 21-gedeelte te blijven.

Bij pensioensparen kan een fiscale afhouding van toepassing zijn bij een gedeeltelijke overdracht binnen een contract.

Belangrijkste risico’s

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de maatschappij. Als de maatschappij failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten. De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Vraag nu vrijblijvend een gesprek aan.